Historie

Historie vastelaovesgezelsjap De Beerpiëp in vogelvluch

In de naodaag van 1966 kwame inkele sjtamgaste van kefee De Lange aan de Poshoëssjtraot in Tegele op ’t ideej öm same óngerein vastelaovend te viere. Det beveel eur zoé good, det op aswoensdaag 1967 ’n sjpaarkasklöpke woort opgerich met maar leef 85 leeje. Dao oét is in detzelfde jaor op 11 augustus ’n niej Tegels vastelaovesgezelsjap óntsjtaon. Det waas in 2022 op de kop aaf 5×11 jaor geleje; vanwaege corona wuurt dit jubileum ein jaor later gevierd in ’t sezoen 2023-2024.

Zeej neumde zich aanvankelik ‘De Klotsköp’, maar dae naam is later verangerd in De Beerpiëp. De motivasie van bedinker Peter Pecasse waas euvertuúgend: ‘We drinke gaer beer oét ’n piepke’. Henk Beurskens woort beneump toet vors-president en Thei de Bock kreeg de ‘sjtek’ dae huúrt beej de funksie van sirremoniemeister. Besjteursleeje van ’t alleriérste oor ware Fäös Betzel, Willy Derix, Karel Schatorjé, Hub Quicken, Sjraar Evers en Gerie v.d Boogaard. De kontribusie bedroog 33 gölde vur dreej aovende vastelaovend in de residensie.

Joekskepèl en dansgarde

De kefeeklöp evolueerde toet ’n richtige vereiniging en ’t deurde neet lang veurdet besjlaote woort öm offisjeel as vastelaovesgezelsjap nao boëte te traeje. In de ierste jaore bleef det beperk toet ’t bezeuke van bals en kefees. Nao ’t ierste lustrum kwame d’r ouch eige aktiviteite beej. De Beerpiëp kwaam met ’n eige zitting wao-op de prins woort oétgerope, sjloot zich aan beej de Limburgse bónd BCL, woort keuninklik erkind, noom deil aan d’n optoch en richtte ’t STV mei op: de Samewerkende Tegelse Vastelaovesvereiniginge.

En dao bleef ’t neet beej. Met de oprichting van ’n eige joekskepèl en dansgarde greujde De Beerpiëp in de twiëde helf van de ‘vette’ jaore 70 oét toet ’nne volwaerdige sjpeuler binne de Tegelse vastelaovend. Kort veur ’t ierste offisjele jubileum voltrok zich ’n belangriéke wisseling van de wach. Niejbakke besjteurslid Jan Kuntzelaers woort gebómbardeerd toet opvolger van Vors-President Henk Beurskens, dae um gezónkheidsraejene aafhäökde. De veurzittershamer ging nao Hay Geurts, mei-oprichter en kastelein van de residensie. Same loëdste dit duo de vereiniging door woelig vaarwater.

Pannekletser

Ónger eur bewind woort de Pannekletser in ’t laeve gerope. Dees hoëge Tegelse óngersjei-ing wuurt vanaaf 1981 op inisjatief van aad-vors/veurzitter Jan Jacobs en aad-prins/besjteurslid John Trienes jaorliks toegekind aan minse, vereiniginge en organisasies die zich op besóngere wiéze verdeenstelik hebbe gemak vur de gemeinsjap. In de beginjaore ware d’r  – nao ’t veurbeeld van de Bliërickse Worteletruuj – twië laureate, wao-van eine woort gekaoze vanwaege zien verdeenste of prestasies op regionaal of zelfs landelik nivo. Zoe woort profwielrenner Peter Winnen in 1982 as Limburgse topsjporter ge-iérd vur zien suksesse in de Tour de France en kreeg Pierre ‘de Prikker’ Jacobs de Pannekletser, umdet hae met ziene humor ouch boéte Tegele minse aan ’t lache wis te kriége. Kiék vur ’n aktueel euverzich van de iëregaleriej op de website ónger de button Pannekletser.

Ein anger hoëgtepunt waas ’t BCL-Treffe in november 1986. Koste noch meujte woorte gesjpaard öm ’n fiës neer te zette det qua opzet en umvang nag altiéd uniek is in de historie van de grôtste Limburgse vastelaovesbónd. In de tent op ’t graasveld naeve de sjporthal hebbe nao sjatting 25.000 bezeukers viéf daag lang genaote van ’n vur dae tiéd óngekind sjpektakel.

Exit

Taegesjlaag waas d’r aevel ouch. Nao ’t oétbringe van ’n eige vastelaoveskrant kwaam ’t in de beginjaore 80 toet eine breuk binne ‘t STV. De (gratis) hoés-aan-hoés krant, die nag altiéd besjteit en taegeswaordig ónger de naam ’t Piepke versjiént, waas aanleiding vur ’n hoëg oploupend konflik det oeteindelik ’t exit van De Beerpiëp oét ’t samewerkingsverbangk beteikende. Met as gevolg det de relasie met de zöstervereiniginge jaorelang op ’n liég pitje sjting. Pas nao de iëuwwisseling zien de dónkere wolke baove de Tegelse vastelaovend groëtendeils verdwene. Van haat en niéd is intösse gen sjpraoke mier en in 2012 waas d’n hemel alwir zoe wiéd opgeklaord det niks ’n truukkiér van de Beerpiëp binne ’t STV nag in de waeg sjting.

Met Jan Kuntzelaers en Hay Geurts nag altiéd as ónvermeujbare kertrekkers woort in 1989 ‘t jubileum 2×11 gevierd. De Beerpiëp sjting aan de veuraovend van ’n niej decennium, wao-in euverlaeve ’t devies waas. De ónvolpreze meziékkepèl waas al opgedoek en met ’t vertrek van de dansgarde, die ónger de naam Flash vur ’n zelfsjtandig besjtaon koos, verloor de vereiniging nag ’n belangriék oéthangbord. Jan Jacobs had in zien döbbelfunksie as vors-veurzitter de heng vol öm de motor dreijend te haje.

Verjónging

Met de kóms van ’t nieje millennium broke wir baetere tiéje aan. Nieje leeje zörgde vur vers blood en ‘nne frisse wingk, de vereiniging makde ’n flinke verjónging door. Die óntwikkeling waas ónger de nieje veurzitter Twan Driessen en vors Wil Soepboer al ingezatte en kwaam met ’t aantraeje van eur opvolgers Fred Keijsers en Marcel van Lier vanaaf 2007 in ’n sjtroumversjnelling. Naodet Jan Jacobs tiën jaor ierder al de nuëdige organisatorische verangeringe had doorgeveurd, deeje zeej dao nag ’n sjöpke baovenop.

Beerpiëpjeug

Met de oprichting van de Beerpiëpjeug ging in 2011 ‘nne lang gekoesterde wins in vervölling. De eige jeugaafdeiling woort gebaore op d’n elfde van d’n elfde van ’t jaor 2011. Ein sjoëner jubileumkedo had de vereiniging zich in eur 44ste besjtaonsjaor neet kinne winse. Door zich te richte op de laeftiédsgroep vanaaf 16 jaor wis de Beerpiëp heejmei ‘nne vergaete groep jóngere te bereike. Ouch de ‘opgesjaote’ jeug van Tegele, Steyl en de Hei had now eur eige veurgengers. De Beerpiëpjeug traejt nao boéte met ‘n eige prinselik trio, ‘nne vors, sirremoniemeister en chef du protocol en ‘nne komplete raod van 11 in greun en wit.

De Beerpiëp is zich altiéd bewus gewaes van de noëdzaak öm met d’n tiéd mei te gaon. Daorum is d’r in de loup der jaore ouch flink gesjleuteld aan ’t vastelaovesprogramma. Veural in de ierste decennia van de 21ste iéuw is sjtevig d’m bessem d’r door gehaold. Met pién in ’t hert woort nao ’t jubileum 4×11 vanwaege truukloupende belangsjtelling achtereinvolges de groëte prônkzitting, ein mier den 40-jäörige tradisie, en de Maedjeszitting (nao 2 x 11 edisies) gesjrap.

Nieje tradisies

Angere tradisies zien juus in iére hersjteld. Zoe woort ’t oétkómme van ’t nieje trio met dao-aan gekoppeld de oétreiking van de Pannekletser truuk van de zóndigmiddig nao zaoterdigaovend verplaats met ’t Cambrinusbal. Ouch kwame d’r nieje aktiviteite beej. In 2008 had de Beerpiëp met de introduksie van ’t Veurpreuversbal op vastelaovesvriedig ’n groët aandeil in de gesjlaagde sjtart van ’t Witte Hoés, de tent op ’t Wilhelminaplein. Ein jaor later kwaam dao ’t Groët Tegels Jeugprinsetreffe beej, gevolg door de senioremiddig. Op vastelaoveszóndig organiseert de Beerpiëp same met de Alfa-fenklup ’t aajerwetse Spätsjoppe beej Coëba en sjmaondigs wuurt same met zöstervereiniging D’n Oeles, joekskepèl Petatte Nelke en De Boekaniers ’t leech oétgedaon met ’t Lempkesbal. In 2020 woort ’t Witte Hoés vur de letste kier opgebouwd; alle  aktiviteite die dao plaatsvónge, zien verhoés nao de in 2021 heräöpende Harmoniezaal aan de Poshoessjtraot.

Cambrinus

Vuul van al dees verangeringe zien tiédes ’t bewind van Leon van Deur, veurzitter vanaaf 2012, toet sjtand gekómme.De hamer is in oktoëber 2023 euvergenaome door Marcel Teeuwen. Vors van de Beerpiëp is Stevie Haazen, dae zich as opvolger van Bart Schouwenberg Vors Cambrinus VII meug neume; deze titel is in 2008 op inisjatief van Jos Wolbertus, destiéds veurzitter van de Heemkundige Kring Tegele, nao mier den dertig jaor in iére hersjteld.

Daonaevebeej wuúrt de Beerpiëpprins net wie in de beginjaore wir vergezeld door twië dansmarietjes. Pas vanaaf 1980 haet de Beerpiëp ’n trio, daoveur had de prins gen adjudante. Nao eur aaftraeje waere zeej met Halfvaste opgenaome in de sosjeteite van Aad Prinse (opgerich in 1978 beej ’t jubileum 1×11) en Aad Adjudante (vanaaf 1989). Vanaaf 2012 wuúrt ouch idder jaor ’n niej jeugtrio oétgerope. En in 2023 zörgde de Beerpiëp vur ‘nne primeur in de Tegelse vastelaovend door vur ’t iers ’n vrouwelik trio te proklamere: prinses Sandra I (Geraats-Simons) met zien adjudantes Esther (Verkoelen-Hermans) en Wendy (Janssen-Hoeben).

Veurzitter:

1967-1978          Henk Beurskens (Vors-President)
1978-1990           Hay Geurts
1990-1997          Jan Jacobs
1997-2007          Twan Driessen
2007-2012           Fred Keijsers
2012-2023           Leon van Deur
2023-now             Marcel Teeuwen

Vors Cambrinus:

1967-1979           Henk Beurskens (Vors-President, Iërevors)
1979-1991           Jan Kuntzelaers (Groëtvors)
1991-1999           Jan Jacobs
1999-2007           Wil Soepboer
2007-2016           Marcel van Lier
2016-2018           Bart Schouwenberg
2018-now           Stevie Haazen

 Iëreleeje:

Hay Geurts          +
Thei Jagt             +
Grad Stroeks
Jan Kuntzelaers +
Jan Jacobs

Deil dees pagina: